Nieuws van de intern begeleider

Op Cleijn Hasselt is een intern begeleider (IB’er) werkzaam, dit is Wendy Wijnen. Zij heeft voornamelijk een coachende rol binnen het team. Daarnaast coördineert de intern begeleider de specifieke zorg van de leerlingen en vormt zij een tandem met de directeur op gebied van kwaliteitsbeleid en de afstemming van visie en zorgOp onze school is de intern begeleider lid van het managementteam en coördineert zij de stageplekken en contacten met de opleidingen.  

Er vinden regelmatig leerlingenbesprekingen plaats met castleleerkrachten of binnen het zorgteam. Als ouders /verzorgers vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind, gaan zij eerst naar hun eigen castleleerkracht toe. De leerkracht kan, in overleg met de ouders, de hulp van de intern begeleider inschakelen.   

De coachende rol van de IB’er is erg belangrijk. Zij denkt mee en adviseert op het gebied van klassenmanagement, inrichting van het onderwijs en passend onderwijs. Gekeken wordt hoe het onderwijs zo ingericht kan worden, dat eventuele extra zorg zoveel mogelijk binnen de unit gegeven kan worden. Het werken in niveaugroepen, met kleine groepen bij onze extra leerkracht of ondersteuners en met verlengde/verkorte instructie zijn hier voorbeelden van.  

De IB’er functioneert ook als schakel tussen onze school en de andere instanties die de leerlingenzorg bieden. Dit kan een zorgteam betreffen, maar bijvoorbeeld ook schoolmaatschappelijk werk, Plein013, GGD of de Toegang.   

Aan het einde van de schoolperiode wordt door de leerkrachten van leerjaar 8 samen met de IB’er, directie en de ouders gezocht naar een passende vorm van voortgezet onderwijs.