Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U dient telefonisch voor 08.30 uur door te geven dat uw kind ziek is.
Hiervoor kunt u bellen naar school op telefoonnummer: 013-5422281

Ik zou graag een paar dagen extra verlof vragen. Kan dat?

Wanneer uw kind vijf jaar is geworden is uw kind leerplichtig en mag u uw kind niet zomaar meer thuis houden of buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Toch zijn er een aantal situaties, waarin de directeur extra verlof kan verlenen. Voor de volledige regeling zie blz. 6 en 7 van de schoolgids.

Wanneer mag mijn kind voor het eerst naar school?

Kinderen die 4 jaar worden mogen vóór hun 4e verjaardag komen oefenen in de kleutergroep. In overleg met de leerkracht kunnen ouders kiezen voor 4 dagdelen verdeeld over de 2 weken voorafgaand aan de 4e verjaardag van het kind of 5 ochtenden in de week voor de verjaardag van het kind. Uw kind wordt pas ingeschreven als hij/zij 4 jaar is.

Wat zijn de schooltijden van Cleijn Hasselt?

ma/di/do: 8.30 uur – 15.00 uur
wo/vr: 8.30 uur – 12.30 uur

De schooldeuren gaan 10 minuten voor schooltijd open. Kinderen en ouders kunnen dan naar binnen. De eerste bel gaat 5 minuten voor tijd. Dat is het teken dat alle kinderen naar hun groep moeten. Ouders kunnen dan naar huis gaan. Wanneer de tweede bel luidt, gaan de lessen beginnen.

Wanneer zijn de vakanties en studiedagen?

2017 – 2018

Studiedag 13 september 2017
Studiedag 5 oktober 2017
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2017
Studiedag 6 december 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2018
Studiedag 28 februari 2018
Studiedag 20 maart 2018
Goede vrijdag 30 maart 2018
Tweede Paasdag 2 april 2018
Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart 10 mei t/m 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Studiedag 1 juni 2018
Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018

We werken met een continurooster. Hoe werkt dit en wat mogen de kinderen eten?

De pauze, waarin ook gegeten wordt, is van 12.00 uur tot 12.45 uur.De kinderen eten in het eigen klaslokaal in het bijzijn van de leerkracht en in de onderbouw begeleid door ouders. De kinderen nemen zelf drinken en eten van thuis mee. In de lunchtrommel zitten in ieder geval boterhammen en mogelijk fruit. Na het eten van hun boterhammen of fruit mag eventueel het tussendoortje dat over is opgegeten worden.

Wat gebeurt er als de leerkracht ziek is?

Ook een leerkracht kan ziek worden. Te allen tijde zal worden geprobeerd om school door te laten gaan.
Eerst zal worden geprobeerd om een invaller te vinden. Dit kunnen parttimers in dienst van Cleijn Hasselt zijn, maar ook leerkrachten die werken via de invallerspool vanuit Xpect Primair.
Mocht dat niet lukken zullen mensen met onderwijsbevoegdheid ingezet worden die op dat moment geen groep hebben.
Mocht ook dat niet mogelijk zijn, kunnen de kinderen worden verdeeld over de andere groepen en gaan ze aan de slag met een noodpakket dat op school aanwezig is.

Wat moet ik weten over de ouderbijdage en de oudervereniging?

We hebben een zeer actieve oudervereniging met maximaal 11 bestuursleden, die tijdens de jaarvergadering gekozen zijn door ouders. De vereniging heeft eigen statuten, die altijd ter inzage liggen bij de voorzitter van de oudervereniging. Elke maand houden zij een vergadering, waarbij altijd een teamlid aanwezig is. Samen worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld kinderbingo, sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, sportdag, avondvierdaagse, enz. Natuurlijk kan dit alles niet gerealiseerd worden zonder de financiële inbreng van ouders/verzorgers. Daarom wordt een ouderbijdrage per schooljaar/per kind gevraagd om al deze activiteiten te kunnen bekostigen. Tijdens de jaarvergadering wordt de hoogte van deze ouderbijdrage bepaald. Voor het huidige schooljaar is de ouderbijdrage € 15,00. Deze ouderbijdrage is in principe vrijwillig. Met de oudervereniging is afgesproken dat kinderen waarvoor deze bijdrage niet betaald is, niet de extra’s ontvangen waarvoor de oudervereniging betaalt.
Van het geld van de ouderbijdrage wordt o.a. betaald:

  • Sinterklaas: cadeautje en traktaties
  • Carnaval: traktaties
  • Pasen, Avondvierdaagse, Hasseltse kapel, Eerste Communie, musical: een traktatie
  • Ziekenhuisopname of langdurige ziekte: een cadeautje
  • De huur van sportvelden en materiaal voor de sportdag
  • Een bijdrage voor het schoolkamp en de schoolverlatersavond van groep 8

Als u verder nog iets wilt weten over de oudervereniging dan kunt u altijd contact opnemen met de mensen die op dit moment in het bestuur van de oudervereniging zitten.
Elders op de site van de school staan de namen van de bestuursleden vermeld.

Hoe word ik op de hoogte gehouden over wat er op school speelt?

Iedere eerste schooldag van de maand krijgt uw jongste kind de Schakel mee naar huis. Hierin kunt u lezen wat er op school speelt en wat de activiteiten voor de komende maand zijn. Af en toe gebeurt het dat uw kind extra informatie mee naar huis krijgt.