Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U dient telefonisch voor 08.30 uur door te geven dat uw kind ziek is.
Hiervoor kunt u bellen naar school op telefoonnummer: 013-5422281

Ik zou graag een paar dagen extra verlof vragen. Kan dat?

Wanneer uw kind vijf jaar is geworden is uw kind leerplichtig en mag u uw kind niet zomaar meer thuis houden of buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Toch is er een aantal situaties, waarin de directeur extra verlof kan verlenen. Voor de volledige regeling zie blz. 8 van de schoolgids.

Wanneer mag mijn kind voor het eerst naar school?

Kinderen die 4 jaar worden mogen vóór hun 4e verjaardag komen oefenen in de kleutergroep. Ouders en leerkracht maken samen afspraken over het oefenen op school voorafgaand aan de vierde verjaardag. Hiervoor neemt de leerkracht telefonisch contact op met de ouders. Dit is meestal 4 dagdelen. Vanaf de vierde verjaardag mogen kinderen hele dagen naar school.

Wat zijn de schooltijden van Cleijn Hasselt?

ma/di/do: 8.30 uur – 15.00 uur
wo/vr: 8.30 uur – 12.30 uur

De schooldeuren gaan 10 minuten voor schooltijd open. Kinderen en ouders kunnen dan naar binnen. De tien minuten kunnen gebruikt worden om rustig binnen te komen, afscheid te nemen en eventueel kort iets met de leerkracht te bespreken. Om 8.30u beginnen de lessen. Aan het einde van de schooldag komt de leerkracht met de kinderen mee naar buiten, u wacht als ouder of collega van bijvoorbeeld de BSO buiten op het plein.

We werken met een continurooster. Hoe werkt dit en wat mogen de kinderen eten?

De pauze, waarin ook gegeten wordt, is van 12.00 uur tot 12.45 uur.De kinderen eten in het eigen castle in het bijzijn van de leerkracht. De kinderen nemen zelf drinken en eten van thuis mee. In de lunchtrommel zitten in ieder geval boterhammen en mogelijk fruit. Na het eten van hun boterhammen of fruit mag eventueel het tussendoortje dat over is opgegeten worden. Tussen de middag spelen alle kinderen gezamenlijk buiten, onder begeleiding van een team van leerkrachten, onderwijsondersteuners en ouders.

Wat gebeurt er als de leerkracht ziek is?

Ook een leerkracht kan ziek worden. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat de vervanging op het moment dat het nodig is zo goed mogelijk geregeld wordt. In eerste instantie vragen wij vervanging aan via de Xpect vervangingspool. Hierin zitten collega’s die in dienst zijn bij Xpect, met als taak te vervangen op alle 20 scholen. Wanneer hier niemand beschikbaar is, proberen we het met parttimers van Cleijn Hasselt te regelen. Is ook dat niet mogelijk, dan zullen collega’s die ambulant binnen de school werken voor de klas staan. In een uiterst geval wordt een groep opgesplitst.

Wat moet ik weten over de ouderbijdage en de oudervereniging?

We hebben een zeer actieve oudervereniging met maximaal 11 bestuursleden, die tijdens de jaarvergadering gekozen zijn door ouders. De vereniging heeft eigen statuten, die altijd ter inzage liggen bij de voorzitter van de oudervereniging. Elke maand houden zij een vergadering, waarbij een teamlid aanwezig is. Samen worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld kinderbingo, sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, sportdag of de avondvierdaagse. Natuurlijk kan dit alles niet gerealiseerd worden zonder de financiële inbreng van ouders/verzorgers. Daarom wordt een ouderbijdrage per schooljaar/per kind gevraagd om al deze activiteiten te kunnen bekostigen. Tijdens de jaarvergadering wordt de hoogte van deze ouderbijdrage bepaald. Voor het huidige schooljaar is de ouderbijdrage € 15,00. Deze ouderbijdrage is vrijwillig.
Van het geld van de ouderbijdrage wordt o.a. betaald:

  • Sinterklaas: cadeautje en traktaties
  • Carnaval: traktaties
  • Pasen, Avondvierdaagse, Hasseltse kapel, Eerste Communie, musical: een traktatie
  • Ziekenhuisopname of langdurige ziekte: een cadeautje
  • De huur van sportvelden en materiaal voor de sportdag
  • Een bijdrage voor het schoolkamp en de schoolverlatersavond van groep 8

Als u verder nog iets wilt weten over de oudervereniging dan kunt u altijd contact opnemen met de mensen die op dit moment in het bestuur van de oudervereniging zitten.
Elders op de site van de school staan de namen van de bestuursleden vermeld.

Hoe word ik op de hoogte gehouden over wat er op school speelt?

Wij maken gebruik van de Schakel, onze maandelijkse nieuwsbrief. Hierin staat informatie die belangrijk is voor ouders van de hele school. In principe krijgt u deze informatie per mail, tenzij u bij de leerkracht aangeeft deze graag op papier te ontvangen. Wanneer er een losse brief mee gaat, doen we dit op dezelfde wijze: in principe per mail, tenzij anders aangegeven door de ouders.

Iedere unit stuurt ongeveer wekelijks een unitmail naar de ouders, waarin informatie staat die specifiek bedoeld is voor ouders van die unit. Hierin kan het bijvoorbeeld gaan over het thema dat op dat moment centraal staat, een vraag om ouderhulp of over het huiswerk dat in de third unit gedaan wordt.

Tot slot maken wij actief gebruik van onze website en de hieraan gekoppelde Facebookpagina. Hierop plaatsen de teamleden teksten en foto’s van activiteiten die gedaan zijn, of aankondigingen hiervan. Ook via Twitter houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten.